Правилници

ОПШТА АКТА ШКОЛЕ

Правилници

Статут

Измене и допуне Статута школе

Правилник о раду

Правилник о изменама и допунама Правилника о раду

Измене и допуне Правилника о раду (2023)

Измене и допуне Статута школе – септембар 2023.г

План јавних набавки 2022

Анекс Годишњег плана рада 2023/2024.

Нова одлука о лицу за заштиту података о личности

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о организацији и систематизацији радних места (2023)

Измене и допуне Правилника о систематизацији (2018)

Измене и допуне Правилника о систематизацији (2019)

Правила понашања у установи

Правилник о изменама и допунама Правила понашања у установи (2019)

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Акциони план за унапређивање образовно-васпитног рада

Правилник о изменама и допунама Статута Ученичког парламента (2019)

Правилник о изменама и допунама Правилника о безбедности ученика (2018)

Правилник о изменама и допунама Правилника о безбедности ученика (2019)

Правилник о организацији, спровођењу, роковима и начину полагања испита

Правилник о организацији, спровођењу, роковима и начину полагања испита (2018)

Правилник о избору ученика генерације

Статут Ученичког парламента

Правилник о набавкама (2020)

Правилник о заштити података о личности

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (2020)

Анекс правила понашања (2020)

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији

Правилник о ИКТ

Правилник о поступању по притужбама

Правилник о управљању донацијама

Правилник о сукобу интереса

Правилник о стручном усавршавању у установи 2021.

Лице за заштиту података о личности

Финансијски план за 2021. годину

Измене и допуне Статута школе 2021

Правилник о админстративном, канцеларијском и архивском пословању

План јавних набавки за 2021. годину

Измене и допуне Правила понашања у установи

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији, спровођењу, роковима и начину полагања испита 2022

Измењена верзија плана јавних набавки

Листа категорија документарног материјала са роковима чувања 2023

Измене и допуне Правила понашања

Правилник о изменама и допунама Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала

Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства

Правилник о оцењивању у програму интернационалне матуре

Стратегија управљања ризицима

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Измене Правилника о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства

Измене Правилника о набавкама

Измене Правила понашања

Измене и допуне Статута 2024

Правилник о допунама правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Гимназији “Светозар Марковић” у Нишу

Правилник о допунама правилника о раду Гимназије “Светозар Марковић” у Нишу

Пословници

Пословник о раду Школског одбора

Правилник о изменама и допунама Пословника о раду Школског одбора (2019)

Пословник о раду Наставничког већа

Правилник о изменама и допунама Пословника о раду Наставничког већа (2018)

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о изменама и допунама Пословника о раду Савета родитеља

Пословник о изменама и допунама Пословника о раду Школског одбора

Пословник о измени Пословника о раду Наставничког већа

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Програм оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад