Правилници

ОПШТА АКТА ШКОЛЕ

Правилници

Статут

Измене и допуне Статута (2018)

Измене и допуне Статута (2019)

Правилник о раду

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о организацији и систематизацији радних места

Измене и допуне Правилника о систематизацији (2018)

Измене и допуне Правилника о систематизацији (2019)

Правила понашања у установи

Правилник о изменама и допунама Правила понашања у установи (2019)

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Акциони план за унапређивање образовно-васпитног рада

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о изменама и допунама Правилника о безбедности ученика (2018)

Правилник о изменама и допунама Правилника о безбедности ученика (2019)

Правилник о организацији, спровођењу, роковима и начину полагања испита

Правилник о организацији, спровођењу, роковима и начину полагања испита (2018)

Правилник о избору ученика генерације

Статут Ученичког парламента

Правилник о изменама и допунама Статута Ученичког парламента (2019)

Правилник о набавкама (2020)

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање (2020)

Анекс правила понашања (2020)

Измене и допуне Статута школе

Правилник о изменама и допунама Правилника о систематизацији

Правилник о ИКТ

Правилник о поступању по притужбама

Правилник о управљању донацијама

Правилник о сукобу интереса

Правилник о заштити података о личности

Лице за заштиту података о личности

Финансијски план за 2021. годину

Измене и допуне Статута школе 2021

Правилник о админстративном, канцеларијском и архивском пословању

План јавних набавки за 2021. годину

Измене и допуне Правила понашања у установи

Пословници

Пословник о раду Школског одбора

Правилник о изменама и допунама Пословника о раду Школског одбора (2019)

Пословник о раду Наставничког већа

Правилник о изменама и допунама Пословника о раду Наставничког већа (2018)

Пословник о раду Савета родитеља